ขอบคุณผู้สนับสนุนและพันธมิตรทั้งหมดของเรา

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทำหน้าที่รับรอง และให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงทำงานร่วมกับกรมรถไฟ มีสำนักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบำรุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ประการ คือ

1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว

2. งานรับรองนักท่องเที่ยว

3. งานบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก

กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนี้ให้กรมพาณิชย์ เป็นผู้จัดทำเพราะกรมพาณิชย์มีแผนกส่งเสริมพาณิชย์ และท่องเที่ยวอยู่กระทรวงเศรษฐการได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และสำนักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชั่วคราว

เมื่อ พ.ศ. 2492 กรมโฆษณาการได้ทำความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนี้ว่า "สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวกำลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก จึงได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "สำนักงานท่องเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษากิจการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดำริที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง ในปีต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด "สำนักงานท่องเที่ยว" ออก แล้วจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การอิสระ เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" มีชื่อย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้นมีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จำเป็นต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อย่อว่า "ททท."

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "ไทยเบฟ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมธุรกิจเบียร์และเบียร์ชั้นนำในประเทศไทยซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายอื่นเข้าเป็นบริษัทในเครือไทยเบฟ ในปี 2549 บมจ. ไทยเบฟเวอเรจได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) และต่อมาขยายธุรกิจไปยังธุรกิจยังเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

AIA

OFFICIAL PARTNER

เอไอเอ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ช่วยให้ลูกค้าหลายล้านผู้คนมีความคุ้มครองชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าบุคคลและองค์กร ผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เอไอเอ ดำเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกช่วงชีวิต เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารจากเราได้

ทาง: www.aia.co.th, Facebook AIA ThailandYouTube ThailandAIA and Instagram.com AIA Thailand Official

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน(สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com /ทวิตเตอร์: @citi / ยูทูป: www.youtube.com/citi / บล็อก: http://new.citi.com / เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi / ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi 

และติดตามข่าวสารในประเทศไทยได้ทาง www.citibank.co.th, www.facebook.com/CitiThailand  และ Line Official: Citi Thailand

United Overseas Bank (UOB)

OFFICIAL PARTNER

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีเครือข่ายทั่วประเทศ 149 สาขาและเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 352 เครื่อง (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ยูโอบี เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยสำนักงานประมาณ 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ กลุ่มธนาคารยูโอบี มีสินค้าและบริการด้านการเงิน โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจในการให้บริการ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในลำดับ AAA (tha) โดยฟิทช์ เรทติ้งส์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/uob.th
ไลน์: UOB Thai เพิ่มเพื่อน @UOBTHAI or https://lin.ee/ycyw8uZ

The Mall Group

OFFICIAL PARTNER

เดอะมอลล์ กรุ๊ป หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย สยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ เอ็ม ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์ และดิ เอ็มสเฟียร์ (ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2566) โดยสยามพารากอนตั้งอยู่ย่านสยาม ใจกลางของกรุงเทพมหานคร แหล่งช้อปปิ้งหลักสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่ได้รวบรวมแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ตั้งแต่แบรนด์ลักชัวรี่ไปจนถึงแบรนด์สตรีทแฟชั่น ร้านอาหารรสเลิศไปจนถึงร้านสตรีทฟู้ดที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย เมื่อพูดถึงแหล่งรวมร้านอาหารอีกแห่ง คงหนีไม่พ้นย่านใจกลางถนนสุขุมวิท ดิ เอ็มโพเรียมและดิ เอ็มควอเทียร์ ได้คัดสรรร้านอาหารที่น่าลิ้มลองมากมาย และยังเป็นสถานที่สำหรับ Instagrammable ทั้งคาเฟ่และร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร เดอะมอลล์และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ก็เป็นอีกสวรรค์ของคนรักอาหาร เพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสจากทั่วประเทศไทยในที่เดียวได้เช่นกัน

Blancpain

GLOBAL PARTNER

บลองแปง แบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1735 โดย เยฮัน-ฌาคส์ บลองแปง บริเวณเทือกเขาจูร่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความยึดมั่นในประเพณีแห่งการสร้างสรรค์ที่สามารถยืนยันได้จากผลงานการผลิตกลไกอันสลับซับซ้อนของเรือนเวลาหลากหลายรูปแบบ บลองแปงยึดมั่นที่จะผลักดันศิลปะแห่งการประดิษฐ์นาฬิกาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

Rémy Martin

GLOBAL PARTNER

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1724 House of Rémy Martin ได้ผลิตสุราระดับพรีเมียมที่ดึงดูดใจผู้ชื่นชอบการดื่มจากทั่วทุกมุมโลก ความรักในผืนแผ่นดิน การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทำให้ Rémy Martin ยืนหยัดมาได้เกือบสามศตวรรษ ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตและประเพณีที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนในคอนยัค ปัจจุบัน House of Rémy Martin ผลิต Cognacs Fine Champagne เช่น Rémy Martin® XO, Rémy Martin® Tercet®, Rémy Martin® 1738 Accord Royal และ Rémy Martin® V.S.O.P.

ปี 1995 แบรนด์ช้างได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยรสชาติถูกปากถูกใจคนไทยเสมอมา จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และโด่งดังไกลไปยังต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งรอยยิ้ม แบรนด์ช้างได้คัดสรรแหล่งวัตถุดิบ ดำเนินการผลิต และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ผสมผสานจนลงตัวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายหาด ไปจนถึงอาหารไทยรสจัดจ้าน

แบรนด์สุราไทยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมุ่งเชิดชูความเป็นไทยมาเกือบ 80ปี เป็นสุราสีแบรนด์แรกของประเทศมีรสชาติและกลิ่นเป็นเอกลักษณเฉพาะตัว โมลาส ปลายข้าวเหนียว และสมุนไพรไทย อีกทั้งเป็นสุราที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เป็นที่ชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย สุราแม่โขงภูมิใจนำเสนอเครื่องดื่มค็อกเทลสัญชาติไทยอย่าง “แม่โขงไทยสบาย” ค็อกเทลไทยที่สื่อถึงความเรียบง่าย สบายๆ และเป็นกันเองของคนไทย มีรสชาติเปรี้ยวหวานอย่างลงตัว

www.facebook.com/mekhongthailand 

Nespresso

OFFICIAL PARTNER

Nestle Nespresso SA เป็นผู้ริเริ่มและต้นแบบของกาแฟประเภทแคปซูลสำเร็จที่มีคุณภาพดีที่สุด บริษัทฯทำงานร่วมกับเกษตรกรกว่า 70,000 ราย ใน 12 ประเทศ ผ่านโปรแกรม AAA Sustainable Quality ™ เพื่อนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในฟาร์มและภูมิทัศน์โดยรอบ โปรแกรมนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยร่วมมือกับ The Rainforest Alliance เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลผลิต รวมถึงความสามารถในการผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Nespresso มีสาขาดำเนินงานใน 69 ประเทศ และมีพนักงานรวม 12,000 คน ในปี 2560 บริษัทฯ มีร้านบูติคที่ให้บริการ เฉพาะในเครือกว่า 600 แห่งทั่วโลก

San Pellegrino & Acqua Panna

OFFICIAL PARTNER

Sanpellegrino S.p.A. ก่อตั้งในค.ศ.๑๘๙๙ เป็นแบรนด์ชั้นนำในธุรกิจเครื่องดื่มของอิตาลี นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งน้ำแร่ เหล้า Aperitif แบบไม่มีแอลกอฮอล์ ชาเย็น และเครื่องดื่มอื่นๆ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติรายใหญ่ของอิตาลี Sanpellegrino S.p.A. จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กับดูแลเรื่องความยั่งยืนของแหล่งน้ำธรรมชาติมาโดยตลอด เพื่อให้แน่ใจว่าจะยังมีน้ำแร่คุณภาพสูงไว้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

S.Pellegrino, Acqua Panna และ Sanpelligrino Italian Sparkling Drinks คือแบรนด์ระดับโลกภายใต้การบริหารงานของ Sanpellegrino S.p.A. แห่งเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและเครื่องดื่มชั้นเลิศเหล่านี้จัดจำหน่ายในกว่า ๑๕๐ ประเทศ ครอบคลุมทั้ง ๕ ทวีป ทุกแบรนด์มีความโดดเด่นที่ต้นกำเนิดของน้ำ และมีบทบาทในการนำเสนอจิตวิญญาณอิตาเลียนไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก คือการเป็นชนชาติที่มีความสุขสนุกสนาน และสุขภาพที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ


Grab Food

OFFICIAL PARTNER

แกร็บ (Grab) ผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันแอปพลิเคชันแกร็บได้ถูกดาวน์โหลดแล้วบนโทรศัพท์มือถือมากกว่า 214 ล้านเครื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงตัวแทนกว่า 9 ล้านราย โดยนำเสนอบริการต่างๆ แบบออนดีมานด์ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง การจัดส่งอาหาร สินค้าและพัสดุ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทั่วทั้ง 428 เมืองใน 8 ประเทศ