ขอบคุณผู้สนับสนุนและพันธมิตรทั้งหมดของเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ผู้สนับสนุนหลักระดับแพลทินั่ม

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทำหน้าที่รับรอง และให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงทำงานร่วมกับกรมรถไฟ มีสำนักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบำรุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ประการ คือ

1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว

2. งานรับรองนักท่องเที่ยว

3. งานบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก

กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนี้ให้กรมพาณิชย์ เป็นผู้จัดทำเพราะกรมพาณิชย์มีแผนกส่งเสริมพาณิชย์ และท่องเที่ยวอยู่กระทรวงเศรษฐการได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และสำนักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชั่วคราว

เมื่อ พ.ศ. 2492 กรมโฆษณาการได้ทำความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนี้ว่า "สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวกำลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก จึงได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "สำนักงานท่องเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษากิจการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดำริที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง ในปีต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด "สำนักงานท่องเที่ยว" ออก แล้วจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การอิสระ เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" มีชื่อย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้นมีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จำเป็นต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อย่อว่า "ททท."

Blancpain

พาร์ตเนอร์ระดับนานาชาติ

บลองแปง แบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1735 โดย เยฮัน-ฌาคส์ บลองแปง บริเวณเทือกเขาจูร่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความยึดมั่นในประเพณีแห่งการสร้างสรรค์ที่สามารถยืนยันได้จากผลงานการผลิตกลไกอันสลับซับซ้อนของเรือนเวลาหลากหลายรูปแบบ บลองแปงยึดมั่นที่จะผลักดันศิลปะแห่งการประดิษฐ์นาฬิกาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนหลักระดับพรีเมี่ยม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "ไทยเบฟ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมธุรกิจเบียร์และเบียร์ชั้นนำในประเทศไทยซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายอื่นเข้าเป็นบริษัทในเครือไทยเบฟ ในปี 2549 บมจ. ไทยเบฟเวอเรจได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) และต่อมาขยายธุรกิจไปยังธุรกิจยังเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

AIA

OFFICIAL PARTNER

เอไอเอ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ช่วยให้ลูกค้าหลายล้านผู้คนมีความคุ้มครองชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าบุคคลและองค์กร ผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เอไอเอ ดำเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกช่วงชีวิต เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารจากเราได้

ทาง: www.aia.co.th, Facebook AIA ThailandYouTube ThailandAIA and Instagram.com AIA Thailand Official

ธนาคารซิตี้แบงค์

ผู้สนับสนุนหลักระดับพรีเมี่ยม

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน(สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com /ทวิตเตอร์: @citi / ยูทูป: www.youtube.com/citi / บล็อก: http://new.citi.com / เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi / ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi 

และติดตามข่าวสารในประเทศไทยได้ทาง www.citibank.co.th, www.facebook.com/CitiThailand  และ Line Official: Citi Thailand

CPF

ผู้สนับสนุนหลัก

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก" บริษัทให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สอดคล้องกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมทั้งยึดมั่นในนโยบาย การดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง

แบรนด์ช้าง

ผู้สนับสนุนหลัก

ปี 1995 แบรนด์ช้างได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยรสชาติถูกปากถูกใจคนไทยเสมอมา จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และโด่งดังไกลไปยังต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งรอยยิ้ม แบรนด์ช้างได้คัดสรรแหล่งวัตถุดิบ ดำเนินการผลิต และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ผสมผสานจนลงตัวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายหาด ไปจนถึงอาหารไทยรสจัดจ้าน

แบรนด์สุราไทยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมุ่งเชิดชูความเป็นไทยมาเกือบ 80ปี เป็นสุราสีแบรนด์แรกของประเทศมีรสชาติและกลิ่นเป็นเอกลักษณเฉพาะตัว โมลาส ปลายข้าวเหนียว และสมุนไพรไทย อีกทั้งเป็นสุราที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เป็นที่ชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย สุราแม่โขงภูมิใจนำเสนอเครื่องดื่มค็อกเทลสัญชาติไทยอย่าง “แม่โขงไทยสบาย” ค็อกเทลไทยที่สื่อถึงความเรียบง่าย สบายๆ และเป็นกันเองของคนไทย มีรสชาติเปรี้ยวหวานอย่างลงตัว

www.facebook.com/mekhongthailand 

Nespresso

Official Partner

Nestle Nespresso SA เป็นผู้ริเริ่มและต้นแบบของกาแฟประเภทแคปซูลสำเร็จที่มีคุณภาพดีที่สุด บริษัทฯทำงานร่วมกับเกษตรกรกว่า 70,000 ราย ใน 12 ประเทศ ผ่านโปรแกรม AAA Sustainable Quality ™ เพื่อนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในฟาร์มและภูมิทัศน์โดยรอบ โปรแกรมนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยร่วมมือกับ The Rainforest Alliance เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลผลิต รวมถึงความสามารถในการผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Nespresso มีสาขาดำเนินงานใน 69 ประเทศ และมีพนักงานรวม 12,000 คน ในปี 2560 บริษัทฯ มีร้านบูติคที่ให้บริการ เฉพาะในเครือกว่า 600 แห่งทั่วโลก

San Pellegrino & Acqua Panna

Official Partner

Sanpellegrino S.p.A. ก่อตั้งในค.ศ.๑๘๙๙ เป็นแบรนด์ชั้นนำในธุรกิจเครื่องดื่มของอิตาลี นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งน้ำแร่ เหล้า Aperitif แบบไม่มีแอลกอฮอล์ ชาเย็น และเครื่องดื่มอื่นๆ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติรายใหญ่ของอิตาลี Sanpellegrino S.p.A. จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กับดูแลเรื่องความยั่งยืนของแหล่งน้ำธรรมชาติมาโดยตลอด เพื่อให้แน่ใจว่าจะยังมีน้ำแร่คุณภาพสูงไว้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

S.Pellegrino, Acqua Panna และ Sanpelligrino Italian Sparkling Drinks คือแบรนด์ระดับโลกภายใต้การบริหารงานของ Sanpellegrino S.p.A. แห่งเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและเครื่องดื่มชั้นเลิศเหล่านี้จัดจำหน่ายในกว่า ๑๕๐ ประเทศ ครอบคลุมทั้ง ๕ ทวีป ทุกแบรนด์มีความโดดเด่นที่ต้นกำเนิดของน้ำ และมีบทบาทในการนำเสนอจิตวิญญาณอิตาเลียนไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก คือการเป็นชนชาติที่มีความสุขสนุกสนาน และสุขภาพที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ


Grab

Official Food Delivery Partner

แกร็บ (Grab) ผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันแอปพลิเคชันแกร็บได้ถูกดาวน์โหลดแล้วบนโทรศัพท์มือถือมากกว่า 214 ล้านเครื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงตัวแทนกว่า 9 ล้านราย โดยนำเสนอบริการต่างๆ แบบออนดีมานด์ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง การจัดส่งอาหาร สินค้าและพัสดุ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทั่วทั้ง 428 เมืองใน 8 ประเทศ