เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

พันธมิตร

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

ผู้สนับสนุนหลักระดับแพลทินั่ม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทำหน้าที่รับรอง และให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงทำงานร่วมกับกรมรถไฟ มีสำนักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบำรุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ประการ คือ

1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว

2. งานรับรองนักท่องเที่ยว

3. งานบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก

กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนี้ให้กรมพาณิชย์ เป็นผู้จัดทำเพราะกรมพาณิชย์มีแผนกส่งเสริมพาณิชย์ และท่องเที่ยวอยู่กระทรวงเศรษฐการได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และสำนักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชั่วคราว

เมื่อ พ.ศ. 2492 กรมโฆษณาการได้ทำความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนี้ว่า "สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวกำลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก จึงได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "สำนักงานท่องเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษากิจการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดำริที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง ในปีต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด "สำนักงานท่องเที่ยว" ออก แล้วจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การอิสระ เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" มีชื่อย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้นมีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จำเป็นต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อย่อว่า "ททท."

https://www.tourismthailand.org/

ผู้สนับสนุนหลักระดับพรีเมี่ยม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "ไทยเบฟ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมธุรกิจเบียร์และเบียร์ชั้นนำในประเทศไทยซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายอื่นเข้าเป็นบริษัทในเครือไทยเบฟ ในปี 2549 บมจ. ไทยเบฟเวอเรจได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) และต่อมาขยายธุรกิจไปยังธุรกิจยังเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

http://www.thaibev.com/

ผู้สนับสนุนหลักระดับพรีเมี่ยม

ธนาคารซิตี้แบงค์

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน(สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com /ทวิตเตอร์: @citi / ยูทูป: www.youtube.com/citi / บล็อก: http://new.citi.com / เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi / ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi 

และติดตามข่าวสารในประเทศไทยได้ทาง www.citibank.co.th, www.facebook.com/CitiThailand  และ Line Official: Citi Thailand

ผู้สนับสนุนหลักระดับพรีเมี่ยม

เซนทรัล

บริษัทที่บริหารกิจการโดยสมาชิกภายในครอบครัว โดยมีจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากร้านขายของชำขนาดเล็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 และจวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกมากว่า 70 ปี บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมีบทบาทในกลุ่มธุรกิจหลายภาคส่วนของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอีกด้วย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลถือเป็นผู้นำทางการตลาดในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์ การบริหารแบรนด์สินค้า โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจบริการอาหาร ซึ่งธุรกิจทั้งหมดที่สอดประสานกันอย่างครบวงจรนี้จะช่วยให้สถานะความแข็งแกร่งทางการตลาดของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมีเพิ่มมากขึ้น จนสามารถครองความเป็นผู้นำทั้งตลาดภายในประเทศและระดับโลกได้

http://www.centralgroup.com

ผู้สนับสนุนหลัก

แบรนด์ช้าง

ปี 1995 แบรนด์ช้างได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยรสชาติถูกปากถูกใจคนไทยเสมอมา จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และโด่งดังไกลไปยังต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งรอยยิ้ม แบรนด์ช้างได้คัดสรรแหล่งวัตถุดิบ ดำเนินการผลิต และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ผสมผสานจนลงตัวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายหาด ไปจนถึงอาหารไทยรสจัดจ้าน

http://www.changbeer.com/

ผู้สนับสนุนหลัก

แพริเอ จูเอ่ท์

แพริเอ จูเอ่ท์ (Perrier-Jouët) เป็นแบรนด์แชมเปญระดับไฮคลาส ซึ่งโดดเด่นในฐานะเครื่องดื่มกลิ่นดอกไม้ชั้นเลิศที่มอบคามหรูหราอย่างเหนือระดับจากการรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญระดับมาสเตอร์ 7 คนในประวัติศาสตร์การผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1811 โดยในปี ค.ศ. 1902 บริษัทได้ร่วมมือกับ Emile Gallé ผู้สร้างสรรค์งานออกแบบลวดลายดอกไม้ทะเลให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรุ่น Belle Epoque ทำให้ แพริเอ จูเอ่ท์ ได้ทำงานร่วมกับศิลปินชั้นครูและศิลปินหน้าใหม่อีกมากมาย

INSTAGRAM instagram.com/perrierjouët
FACEBOOK facebook.com/champagne.PerrierJouët
TWITTER twitter.com/perrierjouët
PINTEREST pinterest.com/perrierjouët

https://www.perrier-jouet.com/

Official Partner

Nespresso

Nestlé Nespresso SA is the pioneer and reference for highest-quality portioned coffee. The company works with more than 70,000 farmers in 12 countries through its AAA Sustainable Quality™ Program to embed sustainability practices on farms and the surrounding landscapes. Launched in 2003 in collaboration with The Rainforest Alliance, the program helps to improve the yield and quality of harvests, ensuring a sustainable supply of high quality coffee and improving livelihoods of farmers and their communities.

http://www.nestle-nespresso.com

พันธมิตรหลัก

แม่โขง

แบรนด์สุราไทยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมุ่งเชิดชูความเป็นไทยมานานกว่า 7 ทศวรรษ
เป็นสุราสีแบรนด์แรกของประเทศมีรสชาติและกลิ่นเป็นเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสุราที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน
เป็นที่ชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย สุราแม่โขงภูมิใจนำเสนอเครื่องดื่มค็อกเทลสัญชาติไทยอย่าง “แม่โขงไทยสบาย”
ค็อกเทลไทยที่สื่อถึงความเรียบง่าย สบายๆ และเป็นกันเองของคนไทย มีรสชาติเปรี้ยวหวานอย่างลงตัว
สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mekhong.com หรือ www.facebook.com/mekhongthailand   

https://www.mekhong.com/

พันธมิตรหลัก

เอเวียง

เอเวียง น้ำแร่ธรรมชาติจากใจกลางเทือกเขาแอลป์ ประเทศฝรั่งเศส น้ำแร่ธรรมชาติเอเวียงแต่ละหยด เกิดจากน้ำฝนหรือหิมะจากยอดเขาแอลป์ที่ไหลผ่านชั้นแร่ลึกลงไปในภูเขาก่อนจะผุดขึ้นที่แหล่งน้ำแร่ Evian-Les-Bains การเดินทางสุดพิเศษนี้ ถือเป็นความลับแห่งความใสบริสุทธิ์ของน้ำแร่เอเวียง ที่แต่ละหยดใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง 15 ปี

http://www.evian.com

พันธมิตรหลัก

บาดัวท์

บาดัวท์ น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองจากแหล่งน้ำธรรมชาติในแซงต์กัลเมียร์ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยส่วนประกอบของแร่ธาตุที่ความสมดุล บวกกับฟองนุ่มละเอียดและรสชาติบางเบาเป็นพิเศษอย่างเป็นเอกลักษณ์เมื่อเคียงคู่กับอาหารและไวน์ชั้นเยี่ยม น้ำแร่บาดัวท์พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ทุกมื้อของคุณให้สมบูรณ์แบบ

www.badoit.com

พันธมิตรหลัก

จาโกต้า

เชฟชั้นนำย่อมต้องการวัตถุดิบชั้นเยี่ยม จาโกต้า คือ ผู้นำธุรกิจจัดหาวัตถุดิบให้กับโรงแรมชั้นนำ ร้านอาหาร ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง และผู้บริโภคในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในด้านคุณภาพ การบริการที่ดีเยี่ยม และความคิดสร้างสรรค์ จาโกต้ามีความภาคภูมิใจในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เชฟและร้านค้าชั้นนำทั่วราชอาณาจักรไทย

www.jagota.com

ลูกค้า

ผู้อ่านถือมีค่าสำหรับคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ เมื่อผู้อ่านเข้าพักในโรงแรมหรือใช้บริการในร้านอาหาร พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบไปในตัว ตั้งแต่ปีค.ศ. 1929 เป็นต้นมา มิชลินได้สำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจที่ต

นอกจากนี้ จดหมายและอีเมลราว 45,000 ฉบับที่ได้รับจากผู้อ่านทุกปี ได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบของมิชลินในการเลือกร้านอาหารที่จะแวะไปชิม และยกระดับคุณภาพการคัดสรรร้านอาหาร ความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงชื่นชม วิพากษ์วิจารณ์ หรือเป็นเพียงการพูดคุยธรรมดา ทำให้ได้ทราบผลตอบรับที่มีมาอย่างต่อเนื่องบนฐานของความเชื่อมั่นระหว่างคู่มือ ‘มิชลินไกด์’ กับผู้อ่าน

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก มิชลิน ไกด์
อยู่ด้านบนของร้านอาหารที่ดีที่สุด, ไลฟ์สไตล์, อีเวนต์ต่างๆ ในเมืองของคุณ